Phần mềm Kế Toán Sản Xuất

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

3A SOFT GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN SẢN XUẤT

Phần mềm kế toán sản xuất 3ASOFT một số thông tin cơ bản.

 • Có nhiều phương pháp tính giá thành: Theo từng sản phẩm, Theo hệ số, theo phần trăm hoàn thành, theo số lượng dở dang, theo tiền dở dang
 • Theo dõi công đoạn sản xuất
 • Theo dõi kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua sắm vật tư
 • Đưa ra các báo cáo quản trị sản xuất
 • Theo dõi tình hình vật tư xuất dùng cho sản xuất
 • Tự động phân bổ kết chuyển

Phần mềm CNS quản lý chi tiết chi phí cấu thành sản phẩm:

Yếu tố chi phí:

 • Yếu tố nguyên vật liệu
 • Yếu tố nhiên liệu, động lực SD vào quy trình sản xuất, KD trong kỳ
 • Yếu tố tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Yếu tố TSCĐ và khấu hao
 • Yếu tố dịch vụ mua ngoài
 • Yếu tố chi phí khác bằng tiền

Khoản mục chi phí :

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • Chi phí nhân công trực tiếp
 • CP sản xuất chung
 • CP quản lý DN, bán hàng

Xử lý được nhiều Phương pháp tính giá thành:

Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn): phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với số lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn.

Giá thành SP HThành = CPSXKDDD đầu kỳ +Tổng CPSXSP – CPSXDD CKỳ

Giá thành Sp = Tổng Giá thành SP HThành
Số lượng sản phẩm hoàn thành

Phương pháp tổng cộng chi phí: Áp dụng trong những doanh nghiệp mà quá trình sản xuất SP được thực hiện ở nhiều bộ phận SX, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tượng kế toán chi phí sản xuất là các bộ phận chi tiết SP hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất.

Giá thành = Z1 + Z2 + … + Zn

Phương pháp hệ số: Với DN mà trong một chu kỳ SX cùng sử dụng một thứ vật liệu và một lượng LĐ nhưng thu được đồng thời nhiều SP Khác nhau và chi phí ko tập hợp riêng cho từng sản phẩm.

Giá thành đơn vị SP Gốc = Tổng giá thành của tất cả các loại SP
Tổng số sản phẩm gốc (Kể cả quy đổi)
Giá thành Đvị SP Từng loại = Giá thành ĐVị SPGốc * Hệ số quy đổi từng loạiTổng giá thành SX của các loại SP = Giá trị SP dở dang đầu kỳ+ Tổng CP phát sinh trong kỳ

– Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

Phương pháp tỉ lệ chi phí: Căn cứ vào tỉ lệ chi phí SX thực tế với chi phí SX kế hoạch, Ktoán sẽ tính ra giá thành đơn vị và tổng giá thành sản xuất từng loại

Giá thành Thực tế từng loại Sp = Giá thành kế hoạch (Định mức) * Tỷ lệ CP
Tỉ lệ CP = Tổng giá thành thực tế của tất cả Sp
Tổng giá thành kế hoạch (Định mức) của tất cả SP

Phương pháp loại trừ giá trị SP phụ:

Tổng giá thành SP chính = Giá trị SP Chính DD ĐKỳ + Tổng chi phí Psinh trong kỳ- Giá trị SP phụ thu hồi ươc tính- Giá trị Sp Chính DD cuối kỳ

Phương pháp liên hợp: Áp dụng kết hợp nhiều PP để tính giá thành SP

Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
 • Chi phí nhân công trực tiếp
 • Kế toán các khoản chi phí trả trước
 • Kế toán chi phí phải trả
 • Chi phí sản xuất chung
 • Tổng hợp chi phí SX, kiểm kê và đánh giá SP dở dang:

Xác định giá trị SP DD cuối kỳ:

Theo chi phí nguyên vật liệu chính

Số lượng SP DD cuối kỳ
Giá trị VLC nằm trong SP DD = * Toàn bộ GTrị VLC
Số lượng TP + SL SP DD

Theo sản lượng ước tính tương đương:

Số lượng SPDD CKỳ (không quy đổi)
Gtrị VLC nằm trong SPDD = * GTrị VLC
SLượng TP + SPDD không quy đổi
SLượng SP DD CKỳ quy đổi ra thành phẩm
Chi phí Chế biến nằm trong SP dở dang (theo từng loại) = * Tổng CP CB từng loại
Số lượng TP + SL SP DD quy đổi ra TP

Xác định GTrị SP DD theo 50% chi phí chế biến:

GTrị SPDD chưa HThành = GTrị NVLC nằm trong SPDD + 50% CP chế biến

Xác định giá trị SP DD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo CP trực tiếp

Xác định Gtrị SP DD theo chi phí định mức hoặc kế hoạch

 • Kế toán sản xuất, tính giá thành sản phẩm là điểm nổi bật – được khách hàng tín nhiệm nhất của 3TSoft.
 • Tổ chức kế toán sản xuất, tính giá thành một cộng đoạn, nhiều công đoạn.
 • Tùy chỉnh phân bổ các yếu tố chi phí cấu thành giá thành theo tất cả các phương pháp: ĐỊNH MỨC, TỶ LỆ, HỆ SỐ, TRỰC TIẾP.
 • Quản lý chi tiết từng nghiệp vụ: Lệnh sản xuất, Xuất – cấp vật tư SX, Tập hợp các chi phí trực tiếp va chi phí chung cấu thành giá thành sản phẩm.
 • Kiểm soát vật tư thừa, vật tư chưa sử dụng, vật tư luân chuyển giữa các công đoạn, bán thành phẩm luân chuyển giữa các công đoạn sản xuất.
 • Đánh giá thành phẩm làm dở theo yếu tố chi phí (chính) hoặc theo sản phẩm hoàn toàn tương đương.
 • Liên hoàn lệnh sản xuất với định mức tiêu hao, cho phép lập cân đối vật tư cho lệnh/các lệnh sản xuất, xuất vật tư theo lệnh sản xuất và định mức tiêu hao.
 • Tính, phân tích giá thành chi tiết theo sản phẩm, theo công đoạn. Lập và phân tích các yếu tố chi phí (đầu vào) trong cơ cấu giá thành hoàn thành, so sánh giá thành thực tế với giá thành định mức.
 • Báo cáo hiệu quả kinh doanh (lãi/lỗ) đối với từng sản phẩm sản xuất theo dòng thời gian (kỳ kế toán)

Quản lý sản xuất và tính giá thành

 1. Xuất vật tư từ kho, luân chuyển vật tư giữa các bộ phận/Công đoạn sản xuất / Sản phẩm.
 2. Tính, cân đối vật tư cung ứng cho sản xuất theo từng lệnh sản xuất hoặc giữa các lệnh sản xuất
 3. Kiểm soát vật tư thừa, sản phẩm dở dang loại bỏ khỏi quá trình sản xuất.
 4. Luân chuyển bán thành phẩm giữa các công đoạn, tập hợp riêng biệt chi phí ở mỗi công đoạn để tính giá thành bán thành phẩm cũng như giá thành toàn chu trình sản xuất SP.
 5. Quản lý các hoạt động/nghiệp vụ lắp ráp/tháo dỡ dành cho các doanh nghiệp lắp ráp/tháo rỡ: Như lắp ráp máy tính, ô tô, xe máy…, nhập vật tư thiết bị lắp thành thành phẩm hoàn chỉnh.
 6. Tùy chỉnh thiết lập phương pháp phân bổ vào giá thành với từng yếu tố chi phí, với một trong các lựa chọn: Định mức/Tỷ lệ/Hệ số/Trực tiếp. Cho phép phân bổ các chi phí phân bổ chung cho nhiều công đoạn, nhiều sản phẩm…
 7. Báo cáo giá thành, quản lý dữ liệu sản xuất

 8. Thực hiện tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tự động dựa trên các tiêu thức, phương pháp tổ chức công đoạn sản xuất, yếu tố chi phí, phương pháp tính sản phẩm dở dang.
 9. Thống kê các phiếu nhập xuất vật tư, phiếu chi phí theo từng công đoạn, từng sản phẩm.
 10. Lập thẻ tính giá thành sản phẩm đơn vị, bảng tổng hợp giá thành tổng thể cho tất cả các sản phẩm để so sánh đối chiếu.
 11. Phân tích giá thành theo các yếu tố, khoản mục chi phí theo 3 mẫu với 3 góc nhìn quản lý và quản trị chi phí khác nhau.
 12. Insert dữ liệu có sẵn từ Excel, truyền nhận dữ liệu nhập xuất tồn, kết xuất dữ liệu ra các dạng file Excel, Pdf, Word, HTML, XML….
 13. Báo cáo, truy vấn số liệu nhập – xuất – tập hợp chi phí theo sản phẩm, bộ phận, công đoạn, tài khoản kế toán liên quan…

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên: Đặng Văn Chính - Mobile: 0975 119 375
Email: chinhdv.isoft@gmail.com| Skype: chinhdv.isoft | Website: www.3asoft.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/3ASoft/ |
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 08.6888.2525

Địa chỉ: 279-281 Cộng Hoà, Phường 13 Quận Tân Bình, TPHCM